Аксиология - определение

Аксиологията е науката за природата на ценностите, тяхното място в реалността и структурата на ценностния свят. Аксиологията определя ценностите като човешко, социално и културно значение на явления, вещи, процеси в действителността за отделните субекти или групи от тях.


Асортимент - определение

Продуктов асортимент е наборът от всички продуктови серии и единици, които даден продавач предлага за продажба на купувачите. Асортиментът има определена широчина, дължина, дълбочина и взаимосвързаност. (Ф. Котлер)
Виж дефиниция: Взаимосвързаност на асортимент
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент
Виж дефиниция: Широчина на асортимент


Атестация – определение

Периодичен процес на оценяване на служителите от съответния мениджър посредством ясни и публични критерии. Атестациите трябва да оценяват представянето на индивида. Те трябва да разкрият какво може да прави той.
Виж статия: Лидерство и атестиране на служители


Атестиране - определение

Виж:  атестация


Аутсорсинг - определение

Аутсорсингът по същество е разделение на труда.  Контракторът (възложителят) възлага бизнес дейности на субконтрактор (подизпълнител).  Аутсорсингът увеличава специализацията и носи изгода и на двете фирми.     Обичайните цели на аутсорсинга са намаляване на разходите, концентриране усилията на наличния човешки ресурс върху по-малко, но ключови дейности, повишаване ефективността и ефикасността на контрактора.  Аутсорсингът придоби  популярност през 80-те години на ХХ векПример  производител на дрехи (контрактор) възлага производството на тениски на външна фирма (субконтрактор).
Виж статия: Аутсорсинг - защо, как и кога


Бизнес лидер – определениe

Бизнес лидерът има отговорностите на мениджър, но притежава и уменията да създава предизвикателни цели и да вдъхновява членовете на своя екип за постигането им, с други думи, да създава последователи. Лидерът създава визия, вдъхновява, наставлява, зарежда с енергия и дава възможности за изява. Бизнес лидерите се занимават предимно с поведенчески проблеми. Лидерите възникват в рамките на неформалната организация, която съществува в рамките на официална структура.
Виж също: лидер, мениджър, качествата на великия лидер


Бизнес лидерство - определение

Бизнес лидерството е процес, който изгражда последователи и ги подтиква да искат да постигнат предварително зададените фирмени цели. Лидерството включва дейности като създаване на визия, изграждане на успешни екипи, поощряване, грижовност, менторство, изпълнение на целите, вземане на решения, иновации, прогнозиране на бъдещето.  Лидерите осъществяват  този процес чрез прилагане на лидерските си качества, като морал, ценностна система, убеждения, характер, знания и умения.
Виж също: лидерство.


Бизнес морал - определение

Бизнес моралът (бизнес етиката) е съвкупност от етични и морални норми и принципи, отнасящи се до всички аспекти на поведение в света на бизнеса, както на индивида така и на организацията като цяло.


Бихейвиоризъм - определение

Направление в психологията с предмет на психологичното изследване поведението, обективните реакции, а съзнанието.  Практическото приложение на бихейвиоризма по отношение на мениджмънта и икономическата психология се изразява в постулата, че ако се знае стимулът, може да се предвиди реакцията (поведението).  По-подробно казано, хората са продукт на стимулите, които получават от външния свят; тяхното поведение се определя отвън, а не отвътре.  В зависимост от това дали индивидът се награждава или санкционира, той възприема определено поведение, което може да се превърне в постоянно, ако въздействието също има постоянен характер.
Виж статия: Как да изградим система за мотивация


Взаимосвързаност на асортимент - определение

Взаимосвързаността на продуктовия асортимент показва степента на взаимна обвързаност на различните продуктови серии при крайното им потребление, каналите на дистрибуция, производствени и технологични изисквания и други. (Ф. Котлер)
Виж дефиниция: Асортимент
Виж дефиниция: Дълбочина на асортимент
Виж дефиниция: Дължина на асортимент
Виж дефиниция: Широчина на асортимент


« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории