Иновация - определение

Иновацията е нов начин за правене на нещо. Тя може да се отнася както за малки подобрения и изменения, така и за радикални и революционни промени в мисленето, продуктите, процесите или организациите.  В икономиката иновациите трябва да увеличат полезната стойност.  Целта на иновациите е положителна промяна, която да направи някой или нещо по-добро. Иновациите, водещи до повишаване на производителността са основен източник за увеличаване на богатството в икономиката.
Виж статия:  Иновации във фирмената политика


Кадрова политика - определение

Система от постоянни мероприятия по привличане, подбор, разпределение и максимално оползотворяване труда на наетите.
Виж статия: кадрова политика


Качество - определение

Удовлетворяване и надхвърляне очакванията на клиента на цена, която е склонен да плати, за да притежава продукта или услугата.
Желано качество (жк) – удовлетворяващо потребителя.
Нормативно качество (нк) – изисквано от стандарта на съответната държава, в която се продава продукта или услугата.
Реално качество (рк) – постигнато от производител.
Обикновено:  жк > нк > рк
Виж статия: изследвания и качество.


Комуникация - определение

Комуникацията е процес на обмен на информация и значение.
виж също: комуникационният процес


Коуч - определение

Коуч в бизнес аспект е синоним на наставник, тренер.  Основна задача на каоуча е да подпомогне развитието на определени знания и умения у обучаемите. Често коучът изпълнява ролята на "огледало" за обучавания.  Обикновено коуч е мениджърът и инициативата за стартиране на коучинг за подчинените му е негова. Произлиза от coach (треньор).
Виж също: ментор, индивидуално консултиране


Коучинг - определение

Бизнес коучингът е дейност, при която мениджърите насочват, инструктират и тренират подчинените си за развиване на предварително определени умения и знания, които да им помогнат да постигнат организационните цели.
Виж също: менторинг, индивидуално консултиране


Лидер – определение

Лидерът е човек с ясна цел и последователи. Лидер произхожда от lead (водя, карам, убеждавам). Възникнало като определение за водачите на политически групи и партии.
Виж също: бизнес лидер, мениджър, разликата между мениджър и лидер


Лидерство - определение

Лидерите не представляват лидерството.  Лидерството обединява всички мениджърски кадри в дадена компания (не само лидерите).  Добрите бизнес лидери не просто изграждат личния си авторитет и надеждност.  Те изграждат и лидерските способности в организацията или капацитета й да утвърждава бъдещи лидери.  Отделните лидери са важни членове на организацията, но изграждането на лидерство е дори още по-важно, за да се създаде следващото поколение лидери, които могат да постигат резултати.  Лидерството е налице, когато компанията е създала повече от един двама индивидуални лидери. Лидерството има по-голямо значение, защото не е обвързано с конкретна личност, а с процеса на изграждане на лидери. Д. Улрих, Н. Смолуд (2007).  Кенет Бланчард (2009) дефинира лидерството като способността да въздействаме на другите като разкриваме техния потенциал да влияят върху по-доброто.
Виж също: бизнес лидерство.


Лийн практики - определение

Лийн практиките са система от методи и техники за непрекъснато повишаване стойността на продукта и намаляване на разходите в седемте направления: наличности и инвентар, транспорт, движение, производствените процеси, време за изчакване, свръхпродукция,  дефектни продукти.


Маркетинг - определение

Маркетингът на 21 век е бизнес функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите, за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства организацията и всички свързани с нея страни.  Маркетингът цели: да идентифицира клиентите, да задоволи техните очаквания и да създаде лоялност у клиентите спрямо продуктите и услугите на фирмата.


« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории