Маркетинг Микс - определение

Н. Бордън пръв въвежда термина "маркетинг микс" през 1960 г. за определяне съвкупността от действия, които фирмата извършва, за да подтикне клиентите към покупка на нейните продукти и услуги. Дж. Макартни (1960 г.) определя четирите елемента на маркетинг микса (4Р): Price (ценова политика), Product (продуктова политика), Promotion (промоционална политика) и Place (дистрибуционна политика)На цената на известно припокриване между елементите, някои автори добавят към елементите на маркетинг микса 6 допълнителни: Positioning (позициониране), Packaging (опаковка), People (хора), Partnership (партньорство), Physical Environment (физическа среда) и Process (процес).


Мащаб на управляемост - определение

Изразява броя на пряко подчинените на един ръководител.  Всеки допълнителен подчинен води до увеличаване броя на възможните взаимовръзки (преки, еднолични, преки групови, пресечни).  По формулата на В.Грейкунас - k(2k-1+k-1) можем да изчислим, че при 6 подчинени връзките са 222, а при 8-1072 връзки. Необхдимо е да вземем под внимание, че формулата не отчита качеството на връзките.


Междуличностни умения (soft skills) - определение

Междуличностни умения (soft skills) е социологически термин, отнасящ се до емоционалната интелигентност на човек.  Междуличностните умения са лични качества, подобряващи индивидуалните взаимодействия, ефективността на работата и перспективите за кариера.  За разлика от "твърдите" умения, които са набор от умения за извършване на определен тип задача или дейност, междуличностните умения се отнасят до способността на човек да взаимодейства ефективно с колеги и клиенти и са широко приложими, на и извън работното място.  Междуличностните умения (soft skills) са поведенчески компетенции като: умения за общуване, за разрешаване на конфликти, за преговори, лична ефективност, евристично решаване на проблеми, стратегическо мислене, изграждане на екип, умения за въздействие, продажбени умения и др.


Мениджмънт - определение

(1) Мениджмънтът е маркетинг и иновации (Дракър, 1909-2005).  (2) Мениджмънтът е организирането и координирането на дейностите на предприятието за постигане на поставените цели. (3) Мениджмънтът представлява създаване на политика, организиране, планиране, контолиране и насочване на ресурсите на организацията с цел постигане целите на тази политика.


Мениджър - определение

Мениджърът е човек със законна власт в официалната организационна структура, комуто е възложено да (1)планира, (2)организира, (3)разпорежда, (4)измерва и (5)контролира работата на група хора за постигането на предварително зададена цел (Анри Файол 1841-1925).  В началато на ХХI век проф. Ричард Дафт (1964-) определя следните пет основни функции на мениджъра: (1)планира, (2)организира, (3)ръководи (leading), (4)контролира и (5)прогнозира.

Мениджър произлиза от manage(ръководя, управлявам), коренът на думата е man (човек). Мениджърите се занимават предимно с неповеденчески проблеми. Семантичното значение на „мениджър” е „ръководещ хора”.
Виж също: бизнес лидер, лидер,
кой може да стане успешен мениджър

Ментор - определение

Ментор е приятелят на Одисей, комуто е възложено да се грижи за сина и дома на Одисей по време на Троянската война, в произведенията на Омир - "Одисея" и "Илиада".  Ментор успява 20 години да пречи на настойчивите ухажори на съпругата на Одисей и да възпита Телемах, сина на Одисей, в уважаван древногръцки герой.
В наши дни ментор се употребява като нарицателно за наставник.  Менторът има за цел да разкрие и развие лидерския потенциал на своето протеже и да подпомогне кариерното му развитие. Менторът действа като доверен водач, който дава съвет, когато го помолят.
Виж също: коуч, индивидуално консултиране


Менторинг / менторство - определение

Менторство - процес на насочване, инструктиране, съветване на индивиди за развиване на определени умения и познания, които да подпомогнат кариерното и личностното развитие на обучаемите (протежета). Инициативата за менторинг идва от страна на протежето.  Инициаторът и целта са двете основни разлики между коучинга и менторството.
Виж също: коучинг, индивидуално консултиране


Мисия - определение

Мисията трябва да бъде вдъхновяващо послание отговарящо на въпроса: "Как възнамеряваме да спечелим в този бизнес?" (определение на Джак Уелч, президент на Дженерал Електрик 1981-2001г). 
За разлика от визията, мисията е насочена в по-голяма степен към външната среда (клиенти, доставчици), отколкото към вътрешната (служители).

Според нас, напълно погрешно, мнозина автори считат, че мисията описва бизнеса в който сме, самата организация, нейните клиенти или целта, поради която съществува компанията (последното е задача на визията).   Като резултат, повечето мисии са кухи послания, известни само на създателите си и не изпълняват основното си предназначение да вдъхновяват и насочват.
Виж също: визия


Мотивация - определение

Мотивацията е съвкупност от външни и вътрешни за индивида сили и въздействия, които предизвикват определено негово поведение и определят интензивността, формата, времетраенето и насоката на това поведение.  Накратко, мотивацията е да се извърши нещо с желание.  Мотивацията е временно и динамично състояние, което не бива да се бърка с личността и емоциите.
Виж статии: Единствената теория за мотивация, Как да изградим система за мотивация


Правило на Парето

В края на 19 в. Вилфредо Парето формулира “Правилото 80-20”, наричано още “Закон за елита” или “Закон на Парето”:
Във всяко общество, 20% от хората произвеждат 80% от ползите и печалбите. На другия край на кривата, 20% от хората създават 80% от проблемите и загубите.
В икономиката се прилага следната интерпретация: във всяко едно начинание, 20% от вкараните ресурси допринасят за 80% от изходния резултат.


« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

Последни статии


БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
НАТИСНИ ТУК


КАЛЕНДАР НА СЕМИНАРИТЕ 2017
НАТИСНИ ТУК


Категории