Д1

семинар на …

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и на влаганите в обектите строителни продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите

 

Лектори от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

инж. Соня Георгиева

инж. Кристина Цалова 

Дирекция „Технически правила и норми“ при МРРБ

Целева аудитория:

Инвеститори, строители, проектанти, консултанти, технически ръководители, контролни органи, отговорници за качеството на изпълнение на строителството и за съответствието на влаганите в обектите строителни продукти.

Тематично съдържание:

  • Национално законодателство – Закон за устройство на територията;
  • НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
  • НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  • НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  • Изисквания за пускане на строителни продукти на Единния европейски пазар съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент на Съвета от 9 март 2011 г.
  • Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
  • Декларация за характеристиките на строителен продукт;
  • Оценка за съответствие с националните изисквания на строителен продукт;
  • Документи, които следва да придружават строителния продукт;
  • Декларация за характеристиките на строителен продукт и др.

Дата на провеждане: 18.11.2016 г., петък

Място на провеждане: София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №92, етаж 5

Времетраене:  09:00-09:30 ч. Регистрация, кафе.
09:30-17:00 ч. Семинар.

Цена за участие: 150 лв.

Цената включва: печатни материали, кафе паузи, обяд, „УДОСТОВЕРЕНИЕ“ за завършено обучение, опростена фактура – ДДС не се начислява.

За допълнителна информация и записване:

biznes@konsultacii.eu
тел.: +359 888 013 888; 882 081 166

Записване, право на участие, прехвърляне и отказ

Като потвърждение за успешно записване, запазване на място, получавате имейл от Академия за Лидери, в отговор на попълнена от Вас Регистрационна форма или телефонно обаждане.  Право на участие в семинара, за посочените в Регистрационната форма лица, възниква след заплащане съответната такса.  Прехвърляне на друго лице правото на участие в семинара се извършва с автоматичното потвърждение за получаването на изпратен от Вас до Академия за Лидери имейл, съдържащ имената на новия участник.  Отказ от участие е възможно да бъде направен над три работни преди датата на семинара, при което се удържат десет процента от таксата за участие, като административни и банкови разноски.  При отказ от участие три или по-малко работни  дни преди датата на събитието заплатената такса не се възстановя, а участието може да бъде прехвърлено за друг семинар на Академия за Лидери през следващите 180 дни.  При отмяна на семинар, заплатената такса се възстановява в пълен размер.

Академия за Лидери
помага на личности и фирми да постигат по-високи резултати:
консултации – менторство – обучения