Общи условия

Общи условия на сайтoвете на 
Академия за Лидери™ ООД
https://
konsultacii.eu и
https://academy-for-leaders.bg

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между пoтребителя на уебсайтowe https://konsultacii.eu и https://academy-for-leaders.bg наричан по-нататък ПОТРЕБИТЕЛ и доставчика на консултантски услуги и обучения – Академия за Лидери ООД, с булстат 130826161, собственик на гореспоменатия уебсайт, наричан АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ.

ПРЕДМЕТ

 1. АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ предлага възмездно и безвъзмездно консултантски услуги, обучения, лекции, информация и други на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по свое усмотрение, взема решение за ползване на възмездните услуги, предлагани от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ, които в зависимост от сложността и обема работа могат да бъдат обект на отделен договор.
 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва информацията на уебсайтовете https://konsultacii.eu  и https://academy-for-leaders.bg неограничен брой пъти и продължителност при съблюдаване разпоредбите на актуалната към момента на ползване версия на Закона за авторското право и сродните му права.

ТЪРГОВСКА МАРКА И УСЛОВИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

 1. „Академия за Лидери“ е търговска марка на АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ ООД, с регистров номер 98757 на Патентното Ведомство на Република България.
 2. АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ дава своето съгласие откъси от публикациите на сайтовете https://konsultacii.eu и https://academy-for-leaders.bg в размер до 100 (сто) думи, да бъдат цитирани по усмотрение на ПОТРЕБИТЕЛЯ при задължително посочване на източника в следния формат: „Източник: Академия за Лидери (година), (URL адрес на съответната статия)“.
 3. При поискване, чрез изрично писмено съгласие АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ може да овласти ПОТРЕБИТЕЛ с правото на копиране на цяла публикация в други медии.

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. За възмездните консултантски и обучителни услуги АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ получава финансово възнаграждение.
 2. Всички финансови взаимоотношения между АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се осъществяват по банков път.

ЗАПИСВАНЕ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ, ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОТКАЗ

 1. В случай на успешно записване за участие в мероприятие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава имейл и/или телефонно обаждане от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ.
 2. Правото на участие в мероприятието, за посочените в Регистрационната форма лица, възниква след постъпване на съответната такса по фирмената сметка на АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ.
 3. Прехвърляне на правото за участие от едно на друго лице възниква при получаване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на автоматично генерирано електронно потвърждение от сървъра на АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ относно получаването на по-рано изпратения от ПОТРЕБИТЕЛЯ уведомителен имейл, съдържащ имената на новия участник.
 4. Отказ от участие в платено мероприятие е възможно да бъде направен над три работни преди датата на мероприятието, при което се удържат десет процента от таксата за участие, като административни и банкови разноски.
 5. При отказ от участие три или по-малко работни дни преди датата на мероприятието заплатената такса не се възстановя, но участието може да бъде прехвърлено за друго мероприятие на АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ през следващите 180 календарни дни.
 6. При отмяна на семинар, уебинар или друго мероприятие, заплатената такса се възстановява в пълен размер, в срок от един работен ден.

ИМЕЙЛ СЪОБЩЕНИЯ

 1. С попълването на произволна контактна форма на сайта https://konsultacii.eu или сайта https://academy-for-leaders.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава имейл съобщения от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ, но не по-често от веднъж седмично, изчислено на годишна база.
 2. АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ е дружество, регистрирано като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на дружеството, като същевременно има законовото задължение да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели и да не ги предоставя на трети лица.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ като промените влизат в сила незабавно.
 2. АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ известява всички регистрирали се ПОТРЕБИТЕЛИ чрез имейл като не носи отговорност за не прочитането на имейла.
 3. С натискането на обект, картинка, препратка на уебсайта konsultacii.eu или https://academy-for-leaders.bg, различна от тези в Общите условия, cе счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с описаните тук Общи условия.
 4. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите, описани на https://kzp.bg и добрите практики от платформата за онлайн решаване на потребителски спорове http://ec.europa.eu/consumers/odr .
 5. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия, ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните или чрез медиация, провеждана от медиатор към Център за разрешаване на спорове София.  Страните се съгласяват да положат добросъвестни усилия за разрешаването на спора в рамките на 2 месеца от датата на уведомлението, отправено от една от страните за започване на преговори или медиация.  В случай, че не бъде постигнато споразумение в този срок, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от Арбитражния съд към БТПП, съгласно Правилника му за ускорен арбитраж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *